• National Martic
  • National Martic
  • National Martic
  • National Martic
  • National Martic

வாழ்த்துக்கள்

எங்களுடைய பள்ளி மாணவி தமிழ் பாடத்தில் மாநில அளவில் முதல் இடம் பிடித்துள்ளார்.
பெயர் : M. கனிமொழி
மார்க் : 99/100
வருடம் : மார்ச் 2013

எங்களுடைய பள்ளி மாணவி வ.ராஜலட்சுமி  492/500 மதிப்பெண்கள் பெற்று மாவட்டத்தில் முதல் இடத்தையும் மாநிலத்தில் இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளார் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்து கொள்கிறோம்.
வருடம்  : 2018 - 2019

About Trust

National Matriculation School is running under Shree Ramanathasamy Educational Trust. Mr. S. Senthil Kumar is the Managing Trustee of this Trust.


Our School Vision

To uphold the social values while helping the society to develop technologically and morally by providing education of global standards. Thus bringing about emancipation in the society through knowledge and wisdom.

People Comment

National Matriculation School is one of the best schools in this Island. It is giving quality education to the pupils. The management constantly maintains the quality of education and the discipline of the students.

Facilities

National Matric Hr. Sec. School is considered to the best place to make students as a great achievers. Each staff gets attention to each and every children in the class and provide coaching according to the students ability.

Donation

We have been running this school namely National Matriculation Higher Secondary School in this rural area for the needy people. We collected the minimum amount of fees those who are capable to pay for the past 15 years.